วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
Untitled Document
  ผู้บริหารสพป.นค.1
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
  Data : - พันธกิจ

พันธกิจ

       1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
         และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
          และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      3. พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
      4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย
          สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ
      5. บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ
          โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.