วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
Untitled Document
  ผู้บริหารสพป.นค.1
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
  Data : - เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

         1.  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
              ทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
         2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา
              ให้มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
         3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
              ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ
         4.  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มี
              ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.