วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
Untitled Document
  ผู้บริหารสพป.นค.1
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
  Data : - กลยุทธ์

กลยุทธ์

       
กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       กลยุทธที่ 2  การเพิ่มโอกาศการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ                                    โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
       กลยุทธที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
       กลยุทธที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.