วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
""
 
 
21-08
2560
  สารประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท
21-08
2560
  วารสารประชาสัมพันธ์ "สาร สพป.สตูล"
11-08
2560
  โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
11-08
2560
  เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
11-08
2560
  เชิญส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
07-08
2560
  เชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
07-08
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
07-08
2560
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2560
02-08
2560
  โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
01-08
2560
  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
27-07
2560
  ประกาศผลการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
24-07
2560
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"
24-07
2560
  "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560"
17-07
2560
  โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีท่ี 3
17-07
2560
  โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
13-07
2560
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560
12-07
2560
  การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2560
12-07
2560
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี 2560
12-07
2560
  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
11-07
2560
  โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
11-07
2560
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน
07-07
2560
  โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
06-07
2560
  จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนให้สถานศึกษานำนักเรียนทัศนศึกษาในเขตโบราณสถานวัดพระธาตุบุ
04-07
2560
  โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"
04-07
2560
  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษา
04-07
2560
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0"
04-07
2560
  โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
26-06
2560
  จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 12 ก.ค.2560
26-06
2560
  โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15
23-06
2560
  มหาวิทยาลับขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
23-06
2560
  โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปรการศึกษา 2560
21-06
2560
  สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบมเพื่อเพิ่มพูนด้านช่างและเทคโนโลยี
21-06
2560
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญโรงเรียนร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space"
20-06
2560
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"
20-06
2560
  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ แจ้งประชาสัมพันธ์บริจาคสื่อนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1
13-06
2560
  สำนักงาน ป.ป.ช เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
15-05
2560
  โครงการ โอโม Back to School
15-05
2560
  โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
09-05
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"
09-05
2560
  ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
08-05
2560
  รับครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนาด ?คุรุราษฎร์อุทิศ"
02-05
2560
  ประกาศ++พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ปิดให้บริการ 13-16 มิ.ย.60
10-04
2560
  ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มีหลายหลักสูตร มีรายละเอียด)
05-04
2560
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
23-03
2560
  ประกาศ : บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560)
23-03
2560
  รับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิSCG
23-03
2560
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100ปี"
23-03
2560
  การเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต"
08-03
2560
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
03-03
2560
  ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่21ของผูบริหารสถานศึกษา
02-03
2560
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
22-02
2560
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจําป 2560
22-02
2560
  โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผูตามรอยพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ครั้งที่ 3
20-02
2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
19-01
2560
  เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ กศจ.หนองคาย
19-01
2560
  ประการศ : ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาตั้ง
09-01
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
04-01
2560
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
09-12
2559
  ประชาสัมพันธ์ : โครงการ Microsoft it youth challenge 2017 "KODU KUP 2017 THAILAND"
08-12
2559
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
03-12
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
01-12
2559
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เรื่อง ตำแน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรณ์ทางการศึกษาอื่น
06-08
2559
  แบบรายงานข้อมูลบุคลากรผู้ติดต่อประสานงานการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
26-07
2559
  ปฎิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
26-07
2559
  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-07
2559
  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว "ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม" อันดับที่ 3 ของประเทศ ในโครงการ toyota dream car art center 2016 โดย เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว นักเรียนชั้น ป.2
22-06
2559
  กรอบภารกิจ ประจำปี 2559 นายอัมพร พินะสา
01-06
2559
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. นค 1 3/2559
13-05
2559
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
12-05
2559
  เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559
29-04
2559
  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานและยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ( ระบบจะปิด วันที่ 30 เมษายน 2559 ) ด่วนที่สุด !!!
25-04
2559
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครุผู้สอน เอกเคมี
21-04
2559
  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
21-04
2559
  ผลการทดสอบระดับชาติ o-net ปี 2558 ป. 6 คนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม (ร.ร เซ็นต์ปอล)
19-04
2559
  Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66
19-04
2559
  เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ
19-04
2559
  ประกาศผล !! การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66
02-04
2559
  การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66
08-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (โครงการเพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : แจ้งตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
06-07
2560
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
06-07
2560
  ประการรับสมัครธุรการโรงเรียน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10-01
2560
  ข้อมูลตำแหน่งว่าง ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้าย ข้าราชการครู ปี 2560
05-10
2559
  ประกาศผมสอบครูผู้ช่วย กศจ.หนองคาย 1/2559
08-08
2559
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
08-08
2559
  ประกาศ : มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
28-07
2559
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
28-07
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
04-07
2559
  ประกาศ : การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.หนองคาย ตำแหน่งครูผู้ช่วย
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
30-06
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริต ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.หนองคาย
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคม
28-06
2559
  บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
17-06
2559
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู)
17-06
2559
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
17-06
2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.โพนสว่างป่าตองวิทยา
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
19-07
2560
  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ICT สื่อกานเรียนการสอน
17-07
2560
  ประกาศโรงเรียนป่าสักวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออาเซียนประจำห้องสมุด
13-07
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียน (โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์)
28-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทโนโลยีทางไกล (DLIT)
20-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ CC๒และ CL๑๐ (ด้วยระบบ e-bidding)
15-03
2560
  สอบราคา : โรงเรียนป่าสักวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๗ รายการ
26-01
2560
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ชุดละ 65,500 บาท
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ชุดละ 59,800 บาท
19-01
2560
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู้ราคาได้ในการซื้อขายอาคารเรียน
10-01
2560
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลสังคม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
22-12
2559
  ประกาศ - โรงเรียนบ้ากวดโคกสว่าง : สอบราคาจ้างสอบราคาบ้านพักครู
20-12
2559
  โรงเรียนบ้านว่าน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั่นล่างโล่ง) จำนวน ๑ หลัง
19-12
2559
  ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสังคม : สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนห้วยไซงัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ ก่อสร้างสนามฟุตบอล
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนเชือกหมวยวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนหินโงมวิทยา ประกวดราคาจ้าง บ้านพัก ห้องสมุด ส้วมนักเรียน สนามกีฬา
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามบาสเกตบอล FIBA สนามกีฬาเอนกประสงค์
01-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนป่าสักวิทยา ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามกีฬาเอนกประสงค์
28-11
2559
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา)
27-10
2559
  ประกาศ !! สอบราคาซื้อรถโดยสาร จนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2400 CC
03-08
2559
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-08
2559
  ประกวดราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.